മത്സരാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അങ്കം മുറുക്കുവാൻ ബിഗ് ബോസ് || Bigg Boss Tomorrow || new promo #newpromo

Posted 2023/04/05 174 0മത്സരാർത്ഥികളെ കൂട്ടയടി അടിപ്പിച്ച് ബിഗ് ബോസ് ഇനി തീ പാറും …

#Nepromo #BBMS5

Comments

Leave a Reply